Posty z tagiem: "blog"

Today, we want to share a fascinating story about a unique challenge – creating a blog for the real estate industry on the website https://bnmrealestate.pl/blog/. Our goal was not only to provide information but also to establish a space that engages and inspires visitors. Below, we present our approach to this task, from identifying the problem, through analysis, to implementation.

The https://bnmrealestate.pl website needed a blog that would not only meet the expectations of clients but also deliver valuable content for those interested in the real estate market. The challenge was to create a platform that not only grabs attention but also ensures easy navigation and access to essential information in the dynamic real estate industry environment.

Understanding Reader Expectations: We conducted a thorough analysis of the target audience and understood what content would be most valuable to them. Identifying the needs of potential readers was crucial for an effective blogging strategy.

Graphic Design and Interface: We developed an aesthetic graphic design that seamlessly integrated with the overall look of the website. We focused on readability, ease of navigation, and attractive content presentation. We also ensured responsiveness for accessibility on various devices.

Case Study: Real Estate Blog Creation for https://bnmrealestate.pl/blog/

Development of Categories and Tags: Well-thought-out categories and tags were introduced to make content easily accessible and organized. We regularly updated the list of categories, adapting it to changing trends and reader needs.

Content Strategy: Together with the client, we devised a content strategy, encompassing various topics related to the real estate market. We created a publication schedule to maintain consistency and reader interest.

Integration with Social Media Platforms: The blog was integrated with social media platforms, facilitating easy content sharing and community building online.

The result of our collaboration was the creation of the blog on https://bnmrealestate.pl/blog/, which not only met the client’s expectations but also became a significant source of information for real estate enthusiasts. The aesthetic design, easy navigation, and engaging content captured readers’ attention, while regular updates maintained their engagement.

If you’re considering creating a blog for your company or industry, contact us. Our experience in online content creation allows us to tailor strategies to unique needs, translating into effective and engaging blogging.


W ostatnich latach rola marketingu treści (content marketingu) jako mechanizmu promocji przedsiębiorstwa zwiększa się, a firmy z roku na rok przeznaczają na tego rodzaju działania coraz większe środki. Marketing treści można zdefiniować jako tworzenie i udostępnianie użytkownikom wartościowych i interesujących treści, a następnie wykorzystanie tego faktu w zdobyciu nowego klienta, lub nakłonienia obecnego klienta do dokonywania stałych zakupów.

Do najpopularniejszych środków przekazu treści marketingowej należą: media społecznościowe, artykuły, e-mail marketing, blogi.

Promocja firmy dzięki dobrze zaprojektowanej treści często jest również lepiej postrzegana przez odbiorcę niż tradycyjna reklama. W content marketingu użytkownik sam poszukuje wartościowych informacji i samodzielnie decyduje w jakim stopniu chce zapoznać się z oferowaną treścią. Więcej porównań marketingu treści i tradycyjnej reklamy przedstawia załączona ikonografika.

Content-Marketing- Iconographics

Źródło ikonografiki: http://marketo.com